Algemene Ledenvergadering 2018

De ALGEMENE LEDENVERGADERING wordt dit jaar gehouden op maandag 26 maart 2018, 19.00-20.00uur, in Sporthal De Koppeling, zaal 'Veld'.
(Direct na de ingang linksaf, zaal 'Veld' vind je in de gang aan de linkerkant)
 

De agenda is als volgt:

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken

 3. Mededelingen

 4. Notulen ALV maart 2017
  (na inloggen hier te downloaden)

 5. Verslagen voorzitter/secretaris, ledenadministratie en commissies (mondeling)

 6. Financieel jaarverslag 2017

 7. Verslag kascommissie

 8. Benoeming kascommissie 2018

 9. Contributievoorstel 2019 en bijdragen voor deelname aan competitie
  9.1 Het bestuur stelt voor geen contributieverhoging door te voeren
  9.2 Het bestuur stelt voor de bijdragen voor de competitie niet aan te passen.

 10. Verkiezing bestuursleden
  12.1 Sefanja Achterberg heeft afscheid genomen als secretaris, het bestuur draagt Manon Lock voor voor deze functie.
  12.2 Tjalle van der Kraan heeft afscheid genomen als voorzitter Technische Commissie, het bestuur draagt Jelle Olthuis voor voor deze functie.
  12.3 Eddy Bakker is aftredend als penningmeester en is herkiesbaar.
  12.4 Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, Lex Jansze, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.

 11. Vaststelling begroting 2019

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

N.B. Na afloop van de vergadering kan er gewoon gespeeld worden. Niets belet je dus om aan deze ALV deel te nemen!
Ouders van jeugdleden zijn van harte welkom op deze vergadering.